648.220 ΜΟΝΙΜΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ -4,6%
ΑΝΔΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ 325.314 322.906 50,2 % 49,8 %
Άνδρες κατά ομάδες ηλικιών 2021 2011 +23,2 % +1,9 % +21,5 % +6,8 % -2,2 % -20,8 % -20,3 % -5,6 % -17,0 %
Γυναίκες κατά ομάδες ηλικιών 2021 2011 +23,1 % -8,3 % +20,4 % +10,0 % -4,3 % -22,3 % -25,6 % -7,2 % -18,0 %
ΕΛΛΑΔΑ ΑΛΛΗ ΧΩΡΑ 604.741 43.479 -4,3 % -9,3 % Πληθυσμός κατά τόπο γέννησης
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΛΛΗΣ ΧΩΡΑΣ 616.142 32.078 -3,5 % -22,7 % Πληθυσμός κατά ιθαγένεια
Άγαμοι 269.484 -3,6 % Έγγαμοι 292.826 -10,9 % Σύμφ.συμβίωσης 1.711 +1.387,8 % Σε διάσταση 5.679 +76,3 % Διαζευγμένοι 25.270 +61,7 % Χήροι 53.250 +0,9 % Nόμιμη οικογενειακή κατάσταση
Σύνολο 257.339 1 άτομο 82.783 2 άτομα 70.859 3 άτομα 44.848 4 άτομα 37.766 5+ άτομα 21.083 Ιδιωτικά νοικοκυριά κατά μέγεθος

Πίνακας 1

Μόνιμος πληθυσμός κατά φύλο

Φύλο 2021 2011 Μεταβολή
Σύνολο 648.220 679.796 -4,6
Άνδρες 325.314 339.310 -4,1
Γυναίκες 322.906 340.486 -5,2

Πίνακας 2

Μόνιμος πληθυσμός κατά ομάδες ηλικιών

Ομάδες ηλικιών 2021 2011 Μεταβολή
Σύνολο 648.220 679.796 -4,6
0-9 54.270 65.785 -17,5
10-19 69.701 74.461 -6,4
20-29 69.494 90.059 -22,8
30-39 74.339 94.772 -21,6
40-49 91.566 94.601 -3,2
50-59 93.074 85.867 8,4
60-69 84.169 69.587 21,0
70-79 62.026 64.403 -3,7
80+ 49.581 40.261 23,1

Πίνακας 2α

Μόνιμος πληθυσμός κατά ομάδες ηλικιών (άντρες)

Ομάδες ηλικιών 2021 2011 Μεταβολή
Σύνολο 325.314 339.310 -4,1
0-9 28.008 33.760 -17,0
10-19 36.078 38.226 -5,6
20-29 37.330 46.830 -20,3
30-39 38.879 49.117 -20,8
40-49 46.890 47.927 -2,2
50-59 46.635 43.666 6,8
60-69 42.156 34.700 21,5
70-79 29.611 29.071 1,9
80+ 19.727 16.013 23,2

Πίνακας 2β

Μόνιμος πληθυσμός κατά ομάδες ηλικιών (γυναίκες)

Ομάδες ηλικιών 2021 2011 Μεταβολή
Σύνολο 322.906 340.486 -5,2
0-9 26.262 32.025 -18,0
10-19 33.623 36.235 -7,2
20-29 32.164 43.229 -25,6
30-39 35.460 45.655 -22,3
40-49 44.676 46.674 -4,3
50-59 46.439 42.201 10,0
60-69 42.013 34.887 20,4
70-79 32.415 35.332 -8,3
80+ 29.854 24.248 23,1

Πίνακας 3

Μόνιμος πληθυσμός κατά νόμιμη οικογενειακή κατάσταση

Νόμιμη οικογενειακή κατάσταση 2021 2011 Μεταβολή
Σύνολο 648.220 679.796 -4,6
Άγαμοι 269.484 279.597 -3,6
Έγγαμοι 292.826 328.478 -10,9
Με σύμφωνο συμβίωσης 1.711 115 1.387,8
Σε διάσταση 5.679 3.222 76,3
Διαζευγμένοι 25.270 15.632 61,7
Χήροι 53.250 52.752 0,9

Πίνακας 4

Μόνιμος πληθυσμός κατά τόπο γέννησης

Τόπος γέννησης 2021 2011 Μεταβολή
Σύνολο 648.220 679.796 -4,6
Ελλάδα 604.741 631.884 -4,3
Άλλη χώρα 43.479 47.912 -9,3

Πίνακας 5

Μόνιμος πληθυσμός κατά ιθαγένεια

Ιθαγένεια 2021 2011 Μεταβολή
Σύνολο 648.220 679.796 -4,6
Ελληνική 616.142 638.321 -3,5
Χωρών ΕΕ εκτός Ελλάδας 4.249 8.734 -51,4
Χωρών Ευρώπης εκτός ΕΕ 19.678 26.761 -26,5
Χωρών Αφρικής 360 778 -53,7
Χωρών Καραϊβικής, Νότιας ή Κεντρικής Αμερικής 97 68 42,6
Χωρών Βόρειας Αμερικής 202 290 -30,3
Χωρών Ασίας 7.131 3.797 87,8
Χωρών Ωκεανίας 126 152 -17,1
Αλλοδαποί χωρίς δηλωθείσα ιθαγένεια 98 550 -82,2
Χωρίς ιθαγένεια ή Αδιευκρίνιστη ιθαγένεια 137 345 -60,3

Πίνακας 5A

Μόνιμος πληθυσμός κατά ιθαγένεια

Ιθαγένεια 2021 2011 Μεταβολή
Σύνολο 648.220 679.796 -4,6
Ελληνική 616.142 638.321 -3,5
Άλλης χώρας 32.078 41.475 -22,7

Πίνακας 6

Ιδιωτικά νοικοκυριά κατά μέγεθος νοικοκυριού

Μέγεθος νοικοκυριού 2021 2011 Μεταβολή
Σύνολο 257.339 242.359 6,2
1 άτομο 82.783 58.679 41,1
2 άτομα 70.859 66.315 6,9
3 άτομα 44.848 44.762 0,2
4 άτομα 37.766 43.822 -13,8
5+ άτομα 21.083 28.781 -26,7