624.408 ΜΟΝΙΜΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ +0,2%
ΑΝΔΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ 308.608 315.800 49,4 % 50,6 %
Άνδρες κατά ομάδες ηλικιών 2021 2011 +27,1 % +9,4 % +13,4 % +19,0 % +8,0 % -20,4 % -16,7 % +1,6 % -10,4 %
Γυναίκες κατά ομάδες ηλικιών 2021 2011 +27,6 % -0,2 % +17,1 % +20,8 % +7,4 % -18,1 % -20,7 % +3,7 % -11,7 %
ΕΛΛΑΔΑ ΑΛΛΗ ΧΩΡΑ 563.735 60.673 +1,6 % -11,0 % Πληθυσμός κατά τόπο γέννησης
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΛΛΗΣ ΧΩΡΑΣ 573.422 50.986 +2,4 % -19,5 % Πληθυσμός κατά ιθαγένεια
Άγαμοι 255.160 +1,6 % Έγγαμοι 288.111 -7,0 % Σύμφ.συμβίωσης 3.310 +1.894,0 % Σε διάσταση 6.890 +81,7 % Διαζευγμένοι 27.382 +63,8 % Χήροι 43.555 +5,0 % Nόμιμη οικογενειακή κατάσταση
Σύνολο 250.389 1 άτομο 77.669 2 άτομα 69.737 3 άτομα 44.409 4 άτομα 40.003 5+ άτομα 18.571 Ιδιωτικά νοικοκυριά κατά μέγεθος

Πίνακας 1

Μόνιμος πληθυσμός κατά φύλο

Φύλο 2021 2011 Μεταβολή
Σύνολο 624.408 623.065 0,2
Άνδρες 308.608 308.665 0,0
Γυναίκες 315.800 314.400 0,4

Πίνακας 2

Μόνιμος πληθυσμός κατά ομάδες ηλικιών

Ομάδες ηλικιών 2021 2011 Μεταβολή
Σύνολο 624.408 623.065 0,2
0-9 62.214 69.924 -11,0
10-19 70.247 68.459 2,6
20-29 67.202 82.605 -18,6
30-39 78.685 97.447 -19,3
40-49 95.628 88.815 7,7
50-59 86.702 72.308 19,9
60-69 69.264 60.089 15,3
70-79 53.027 50.890 4,2
80+ 41.439 32.528 27,4

Πίνακας 2α

Μόνιμος πληθυσμός κατά ομάδες ηλικιών (άντρες)

Ομάδες ηλικιών 2021 2011 Μεταβολή
Σύνολο 308.608 308.665 0,0
0-9 32.014 35.737 -10,4
10-19 36.069 35.491 1,6
20-29 35.062 42.091 -16,7
30-39 39.024 49.027 -20,4
40-49 47.712 44.195 8,0
50-59 42.643 35.823 19,0
60-69 33.724 29.746 13,4
70-79 25.460 23.263 9,4
80+ 16.900 13.292 27,1

Πίνακας 2β

Μόνιμος πληθυσμός κατά ομάδες ηλικιών (γυναίκες)

Ομάδες ηλικιών 2021 2011 Μεταβολή
Σύνολο 315.800 314.400 0,4
0-9 30.200 34.187 -11,7
10-19 34.178 32.968 3,7
20-29 32.140 40.514 -20,7
30-39 39.661 48.420 -18,1
40-49 47.916 44.620 7,4
50-59 44.059 36.485 20,8
60-69 35.540 30.343 17,1
70-79 27.567 27.627 -0,2
80+ 24.539 19.236 27,6

Πίνακας 3

Μόνιμος πληθυσμός κατά νόμιμη οικογενειακή κατάσταση

Νόμιμη οικογενειακή κατάσταση 2021 2011 Μεταβολή
Σύνολο 624.408 623.065 0,2
Άγαμοι 255.160 251.188 1,6
Έγγαμοι 288.111 309.710 -7,0
Με σύμφωνο συμβίωσης 3.310 166 1.894,0
Σε διάσταση 6.890 3.793 81,7
Διαζευγμένοι 27.382 16.717 63,8
Χήροι 43.555 41.491 5,0

Πίνακας 4

Μόνιμος πληθυσμός κατά τόπο γέννησης

Τόπος γέννησης 2021 2011 Μεταβολή
Σύνολο 624.408 623.065 0,2
Ελλάδα 563.735 554.890 1,6
Άλλη χώρα 60.673 68.175 -11,0

Πίνακας 5

Μόνιμος πληθυσμός κατά ιθαγένεια

Ιθαγένεια 2021 2011 Μεταβολή
Σύνολο 624.408 623.065 0,2
Ελληνική 573.422 559.730 2,4
Χωρών ΕΕ εκτός Ελλάδας 12.132 22.048 -45,0
Χωρών Ευρώπης εκτός ΕΕ 28.496 32.728 -12,9
Χωρών Αφρικής 999 1.267 -21,2
Χωρών Καραϊβικής, Νότιας ή Κεντρικής Αμερικής 173 85 103,5
Χωρών Βόρειας Αμερικής 371 516 -28,1
Χωρών Ασίας 8.161 6.028 35,4
Χωρών Ωκεανίας 81 109 -25,7
Αλλοδαποί χωρίς δηλωθείσα ιθαγένεια 259 97 167,0
Χωρίς ιθαγένεια ή Αδιευκρίνιστη ιθαγένεια 314 457 -31,3

Πίνακας 5A

Μόνιμος πληθυσμός κατά ιθαγένεια

Ιθαγένεια 2021 2011 Μεταβολή
Σύνολο 624.408 623.065 0,2
Ελληνική 573.422 559.730 2,4
Άλλης χώρας 50.986 63.335 -19,5

Πίνακας 6

Ιδιωτικά νοικοκυριά κατά μέγεθος νοικοκυριού

Μέγεθος νοικοκυριού 2021 2011 Μεταβολή
Σύνολο 250.389 241.638 3,6
1 άτομο 77.669 65.796 18,0
2 άτομα 69.737 70.513 -1,1
3 άτομα 44.409 44.755 -0,8
4 άτομα 40.003 41.619 -3,9
5+ άτομα 18.571 18.955 -2,0