319.991 ΜΟΝΙΜΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ -5,0%
ΑΝΔΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ 157.708 162.283 49,3 % 50,7 %
Άνδρες κατά ομάδες ηλικιών 2021 2011 +26,0 % +4,0 % +14,5 % -3,8 % +0,2 % -25,4 % -22,8 % -1,4 % -18,0 %
Γυναίκες κατά ομάδες ηλικιών 2021 2011 +26,7 % -6,9 % +10,0 % +1,4 % +1,1 % -23,5 % -27,1 % -6,4 % -14,7 %
ΕΛΛΑΔΑ ΑΛΛΗ ΧΩΡΑ 292.708 27.283 -4,7 % -8,1 % Πληθυσμός κατά τόπο γέννησης
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΛΛΗΣ ΧΩΡΑΣ 305.358 14.633 -3,9 % -22,9 % Πληθυσμός κατά ιθαγένεια
Άγαμοι 119.045 -4,4 % Έγγαμοι 157.009 -11,2 % Σύμφ.συμβίωσης 1.000 +4.661,9 % Σε διάσταση 2.452 +91,4 % Διαζευγμένοι 11.588 +83,7 % Χήροι 28.897 +3,1 % Nόμιμη οικογενειακή κατάσταση
Σύνολο 132.612 1 άτομο 42.510 2 άτομα 40.146 3 άτομα 22.457 4 άτομα 18.664 5+ άτομα 8.835 Ιδιωτικά νοικοκυριά κατά μέγεθος

Πίνακας 1

Μόνιμος πληθυσμός κατά φύλο

Φύλο 2021 2011 Μεταβολή
Σύνολο 319.991 336.856 -5,0
Άνδρες 157.708 165.775 -4,9
Γυναίκες 162.283 171.081 -5,1

Πίνακας 2

Μόνιμος πληθυσμός κατά ομάδες ηλικιών

Ομάδες ηλικιών 2021 2011 Μεταβολή
Σύνολο 319.991 336.856 -5,0
0-9 24.704 29.553 -16,4
10-19 31.736 33.021 -3,9
20-29 29.876 39.835 -25,0
30-39 33.727 44.635 -24,4
40-49 44.289 44.006 0,6
50-59 44.094 44.663 -1,3
60-69 44.915 40.015 12,2
70-79 36.633 37.379 -2,0
80+ 30.017 23.749 26,4

Πίνακας 2α

Μόνιμος πληθυσμός κατά ομάδες ηλικιών (άντρες)

Ομάδες ηλικιών 2021 2011 Μεταβολή
Σύνολο 157.708 165.775 -4,9
0-9 12.543 15.304 -18,0
10-19 16.294 16.519 -1,4
20-29 15.172 19.664 -22,8
30-39 17.036 22.822 -25,4
40-49 22.428 22.385 0,2
50-59 22.065 22.936 -3,8
60-69 22.700 19.825 14,5
70-79 17.467 16.794 4,0
80+ 12.003 9.526 26,0

Πίνακας 2β

Μόνιμος πληθυσμός κατά ομάδες ηλικιών (γυναίκες)

Ομάδες ηλικιών 2021 2011 Μεταβολή
Σύνολο 162.283 171.081 -5,1
0-9 12.161 14.249 -14,7
10-19 15.442 16.502 -6,4
20-29 14.704 20.171 -27,1
30-39 16.691 21.813 -23,5
40-49 21.861 21.621 1,1
50-59 22.029 21.727 1,4
60-69 22.215 20.190 10,0
70-79 19.166 20.585 -6,9
80+ 18.014 14.223 26,7

Πίνακας 3

Μόνιμος πληθυσμός κατά νόμιμη οικογενειακή κατάσταση

Νόμιμη οικογενειακή κατάσταση 2021 2011 Μεταβολή
Σύνολο 319.991 336.856 -5,0
Άγαμοι 119.045 124.469 -4,4
Έγγαμοι 157.009 176.740 -11,2
Με σύμφωνο συμβίωσης 1.000 21 4.661,9
Σε διάσταση 2.452 1.281 91,4
Διαζευγμένοι 11.588 6.308 83,7
Χήροι 28.897 28.037 3,1

Πίνακας 4

Μόνιμος πληθυσμός κατά τόπο γέννησης

Τόπος γέννησης 2021 2011 Μεταβολή
Σύνολο 319.991 336.856 -5,0
Ελλάδα 292.708 307.161 -4,7
Άλλη χώρα 27.283 29.695 -8,1

Πίνακας 5

Μόνιμος πληθυσμός κατά ιθαγένεια

Ιθαγένεια 2021 2011 Μεταβολή
Σύνολο 319.991 336.856 -5,0
Ελληνική 305.358 317.877 -3,9
Χωρών ΕΕ εκτός Ελλάδας 1.340 2.065 -35,1
Χωρών Ευρώπης εκτός ΕΕ 9.667 14.886 -35,1
Χωρών Αφρικής 388 93 317,2
Χωρών Καραϊβικής, Νότιας ή Κεντρικής Αμερικής 37 16 131,3
Χωρών Βόρειας Αμερικής 69 131 -47,3
Χωρών Ασίας 3.073 1.655 85,7
Χωρών Ωκεανίας 16 37 -56,8
Αλλοδαποί χωρίς δηλωθείσα ιθαγένεια 6 35 -82,9
Χωρίς ιθαγένεια ή Αδιευκρίνιστη ιθαγένεια 37 61 -39,3

Πίνακας 5A

Μόνιμος πληθυσμός κατά ιθαγένεια

Ιθαγένεια 2021 2011 Μεταβολή
Σύνολο 319.991 336.856 -5,0
Ελληνική 305.358 317.877 -3,9
Άλλης χώρας 14.633 18.979 -22,9

Πίνακας 6

Ιδιωτικά νοικοκυριά κατά μέγεθος νοικοκυριού

Μέγεθος νοικοκυριού 2021 2011 Μεταβολή
Σύνολο 132.612 128.388 3,3
1 άτομο 42.510 33.213 28,0
2 άτομα 40.146 39.970 0,4
3 άτομα 22.457 23.019 -2,4
4 άτομα 18.664 21.008 -11,2
5+ άτομα 8.835 11.178 -21,0