508.254 ΜΟΝΙΜΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ -7,1%
ΑΝΔΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ 254.511 253.743 50,1 % 49,9 %
Άνδρες κατά ομάδες ηλικιών 2021 2011 +22,0 % -7,8 % +16,0 % +8,5 % -6,2 % -28,1 % -31,5 % -6,6 % -17,5 %
Γυναίκες κατά ομάδες ηλικιών 2021 2011 +30,6 % -11,4 % +12,8 % +9,3 % -4,9 % -26,5 % -28,5 % -6,1 % -18,9 %
ΕΛΛΑΔΑ ΑΛΛΗ ΧΩΡΑ 465.354 42.900 -5,9 % -19,2 % Πληθυσμός κατά τόπο γέννησης
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΛΛΗΣ ΧΩΡΑΣ 470.641 37.613 -5,1 % -27,0 % Πληθυσμός κατά ιθαγένεια
Άγαμοι 190.179 -6,0 % Έγγαμοι 245.365 -13,6 % Σύμφ.συμβίωσης 1.312 +1.408,0 % Σε διάσταση 4.521 +85,8 % Διαζευγμένοι 19.779 +57,2 % Χήροι 47.098 +2,4 % Nόμιμη οικογενειακή κατάσταση
Σύνολο 204.567 1 άτομο 62.145 2 άτομα 60.767 3 άτομα 36.536 4 άτομα 30.468 5+ άτομα 14.651 Ιδιωτικά νοικοκυριά κατά μέγεθος

Πίνακας 1

Μόνιμος πληθυσμός κατά φύλο

Φύλο 2021 2011 Μεταβολή
Σύνολο 508.254 547.390 -7,1
Άνδρες 254.511 277.475 -8,3
Γυναίκες 253.743 269.915 -6,0

Πίνακας 2

Μόνιμος πληθυσμός κατά ομάδες ηλικιών

Ομάδες ηλικιών 2021 2011 Μεταβολή
Σύνολο 508.254 547.390 -7,1
0-9 40.972 50.091 -18,2
10-19 49.047 52.376 -6,4
20-29 44.738 64.071 -30,2
30-39 56.863 78.290 -27,4
40-49 74.054 78.411 -5,6
50-59 75.891 69.691 8,9
60-69 69.080 60.412 14,3
70-79 53.578 59.360 -9,7
80+ 44.031 34.688 26,9

Πίνακας 2α

Μόνιμος πληθυσμός κατά ομάδες ηλικιών (άντρες)

Ομάδες ηλικιών 2021 2011 Μεταβολή
Σύνολο 254.511 277.475 -8,3
0-9 21.197 25.708 -17,5
10-19 25.712 27.516 -6,6
20-29 24.492 35.755 -31,5
30-39 29.777 41.433 -28,1
40-49 37.992 40.497 -6,2
50-59 38.280 35.291 8,5
60-69 34.085 29.391 16,0
70-79 25.089 27.220 -7,8
80+ 17.887 14.664 22,0

Πίνακας 2β

Μόνιμος πληθυσμός κατά ομάδες ηλικιών (γυναίκες)

Ομάδες ηλικιών 2021 2011 Μεταβολή
Σύνολο 253.743 269.915 -6,0
0-9 19.775 24.383 -18,9
10-19 23.335 24.860 -6,1
20-29 20.246 28.316 -28,5
30-39 27.086 36.857 -26,5
40-49 36.062 37.914 -4,9
50-59 37.611 34.400 9,3
60-69 34.995 31.021 12,8
70-79 28.489 32.140 -11,4
80+ 26.144 20.024 30,6

Πίνακας 3

Μόνιμος πληθυσμός κατά νόμιμη οικογενειακή κατάσταση

Νόμιμη οικογενειακή κατάσταση 2021 2011 Μεταβολή
Σύνολο 508.254 547.390 -7,1
Άγαμοι 190.179 202.317 -6,0
Έγγαμοι 245.365 283.985 -13,6
Με σύμφωνο συμβίωσης 1.312 87 1.408,0
Σε διάσταση 4.521 2.433 85,8
Διαζευγμένοι 19.779 12.583 57,2
Χήροι 47.098 45.985 2,4

Πίνακας 4

Μόνιμος πληθυσμός κατά τόπο γέννησης

Τόπος γέννησης 2021 2011 Μεταβολή
Σύνολο 508.254 547.390 -7,1
Ελλάδα 465.354 494.313 -5,9
Άλλη χώρα 42.900 53.077 -19,2

Πίνακας 5

Μόνιμος πληθυσμός κατά ιθαγένεια

Ιθαγένεια 2021 2011 Μεταβολή
Σύνολο 508.254 547.390 -7,1
Ελληνική 470.641 495.852 -5,1
Χωρών ΕΕ εκτός Ελλάδας 4.588 9.116 -49,7
Χωρών Ευρώπης εκτός ΕΕ 22.085 31.505 -29,9
Χωρών Αφρικής 1.003 423 137,1
Χωρών Καραϊβικής, Νότιας ή Κεντρικής Αμερικής 93 83 12,0
Χωρών Βόρειας Αμερικής 175 213 -17,8
Χωρών Ασίας 9.286 9.908 -6,3
Χωρών Ωκεανίας 31 40 -22,5
Αλλοδαποί χωρίς δηλωθείσα ιθαγένεια 135 79 70,9
Χωρίς ιθαγένεια ή Αδιευκρίνιστη ιθαγένεια 217 171 26,9

Πίνακας 5A

Μόνιμος πληθυσμός κατά ιθαγένεια

Ιθαγένεια 2021 2011 Μεταβολή
Σύνολο 508.254 547.390 -7,1
Ελληνική 470.641 495.852 -5,1
Άλλης χώρας 37.613 51.538 -27,0

Πίνακας 6

Ιδιωτικά νοικοκυριά κατά μέγεθος νοικοκυριού

Μέγεθος νοικοκυριού 2021 2011 Μεταβολή
Σύνολο 204.567 201.002 1,8
1 άτομο 62.145 46.260 34,3
2 άτομα 60.767 60.980 -0,3
3 άτομα 36.536 38.933 -6,2
4 άτομα 30.468 36.382 -16,3
5+ άτομα 14.651 18.447 -20,6