254.595 ΜΟΝΙΜΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ -10,3%
ΑΝΔΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ 126.869 127.726 49,8 % 50,2 %
Άνδρες κατά ομάδες ηλικιών 2021 2011 +28,3 % -18,5 % +29,8 % +1,4 % -16,5 % -29,0 % -22,5 % -15,2 % -26,7 %
Γυναίκες κατά ομάδες ηλικιών 2021 2011 +32,0 % -25,2 % +25,2 % +7,9 % -13,5 % -29,5 % -28,0 % -14,1 % -27,7 %
ΕΛΛΑΔΑ ΑΛΛΗ ΧΩΡΑ 237.114 17.481 -9,4 % -20,1 % Πληθυσμός κατά τόπο γέννησης
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΛΛΗΣ ΧΩΡΑΣ 245.904 8.691 -9,6 % -25,1 % Πληθυσμός κατά ιθαγένεια
Άγαμοι 93.599 -10,7 % Έγγαμοι 127.783 -14,5 % Σύμφ.συμβίωσης 345 +2.775,0 % Σε διάσταση 1.663 +53,4 % Διαζευγμένοι 7.863 +53,8 % Χήροι 23.342 +0,9 % Nόμιμη οικογενειακή κατάσταση
Σύνολο 100.926 1 άτομο 29.004 2 άτομα 30.439 3 άτομα 18.315 4 άτομα 15.453 5+ άτομα 7.715 Ιδιωτικά νοικοκυριά κατά μέγεθος

Πίνακας 1

Μόνιμος πληθυσμός κατά φύλο

Φύλο 2021 2011 Μεταβολή
Σύνολο 254.595 283.689 -10,3
Άνδρες 126.869 141.779 -10,5
Γυναίκες 127.726 141.910 -10,0

Πίνακας 2

Μόνιμος πληθυσμός κατά ομάδες ηλικιών

Ομάδες ηλικιών 2021 2011 Μεταβολή
Σύνολο 254.595 283.689 -10,3
0-9 19.394 26.629 -27,2
10-19 25.670 30.073 -14,6
20-29 23.826 31.841 -25,2
30-39 26.704 37.737 -29,2
40-49 35.631 41.939 -15,0
50-59 39.942 38.203 4,6
60-69 36.282 28.466 27,5
70-79 24.460 31.410 -22,1
80+ 22.686 17.391 30,4

Πίνακας 2α

Μόνιμος πληθυσμός κατά ομάδες ηλικιών (άντρες)

Ομάδες ηλικιών 2021 2011 Μεταβολή
Σύνολο 126.869 141.779 -10,5
0-9 10.011 13.657 -26,7
10-19 13.184 15.543 -15,2
20-29 12.771 16.480 -22,5
30-39 13.606 19.153 -29,0
40-49 17.870 21.409 -16,5
50-59 20.099 19.817 1,4
60-69 18.304 14.105 29,8
70-79 11.688 14.337 -18,5
80+ 9.336 7.278 28,3

Πίνακας 2β

Μόνιμος πληθυσμός κατά ομάδες ηλικιών (γυναίκες)

Ομάδες ηλικιών 2021 2011 Μεταβολή
Σύνολο 127.726 141.910 -10,0
0-9 9.383 12.972 -27,7
10-19 12.486 14.530 -14,1
20-29 11.055 15.361 -28,0
30-39 13.098 18.584 -29,5
40-49 17.761 20.530 -13,5
50-59 19.843 18.386 7,9
60-69 17.978 14.361 25,2
70-79 12.772 17.073 -25,2
80+ 13.350 10.113 32,0

Πίνακας 3

Μόνιμος πληθυσμός κατά νόμιμη οικογενειακή κατάσταση

Νόμιμη οικογενειακή κατάσταση 2021 2011 Μεταβολή
Σύνολο 254.595 283.689 -10,3
Άγαμοι 93.599 104.797 -10,7
Έγγαμοι 127.783 149.541 -14,5
Με σύμφωνο συμβίωσης 345 12 2.775,0
Σε διάσταση 1.663 1.084 53,4
Διαζευγμένοι 7.863 5.114 53,8
Χήροι 23.342 23.141 0,9

Πίνακας 4

Μόνιμος πληθυσμός κατά τόπο γέννησης

Τόπος γέννησης 2021 2011 Μεταβολή
Σύνολο 254.595 283.689 -10,3
Ελλάδα 237.114 261.807 -9,4
Άλλη χώρα 17.481 21.882 -20,1

Πίνακας 5

Μόνιμος πληθυσμός κατά ιθαγένεια

Ιθαγένεια 2021 2011 Μεταβολή
Σύνολο 254.595 283.689 -10,3
Ελληνική 245.904 272.091 -9,6
Χωρών ΕΕ εκτός Ελλάδας 777 1.081 -28,1
Χωρών Ευρώπης εκτός ΕΕ 7.183 9.762 -26,4
Χωρών Αφρικής 87 37 135,1
Χωρών Καραϊβικής, Νότιας ή Κεντρικής Αμερικής 16 16 0,0
Χωρών Βόρειας Αμερικής 56 90 -37,8
Χωρών Ασίας 517 466 10,9
Χωρών Ωκεανίας 23 38 -39,5
Αλλοδαποί χωρίς δηλωθείσα ιθαγένεια 5 52 -90,4
Χωρίς ιθαγένεια ή Αδιευκρίνιστη ιθαγένεια 27 56 -51,8

Πίνακας 5A

Μόνιμος πληθυσμός κατά ιθαγένεια

Ιθαγένεια 2021 2011 Μεταβολή
Σύνολο 254.595 283.689 -10,3
Ελληνική 245.904 272.091 -9,6
Άλλης χώρας 8.691 11.598 -25,1

Πίνακας 6

Ιδιωτικά νοικοκυριά κατά μέγεθος νοικοκυριού

Μέγεθος νοικοκυριού 2021 2011 Μεταβολή
Σύνολο 100.926 104.115 -3,1
1 άτομο 29.004 24.044 20,6
2 άτομα 30.439 30.923 -1,6
3 άτομα 18.315 20.138 -9,1
4 άτομα 15.453 18.686 -17,3
5+ άτομα 7.715 10.324 -25,3