327.820 ΜΟΝΙΜΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ +6,1%
ΑΝΔΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ 164.669 163.151 50,2 % 49,8 %
Άνδρες κατά ομάδες ηλικιών 2021 2011 +32,4 % +32,2 % +10,6 % +22,1 % +18,0 % -14,5 % -19,1 % +9,5 % -0,4 %
Γυναίκες κατά ομάδες ηλικιών 2021 2011 +31,1 % +28,1 % +16,4 % +22,9 % +15,1 % -10,0 % -19,9 % +7,4 % -3,7 %
ΕΛΛΑΔΑ ΑΛΛΗ ΧΩΡΑ 283.040 44.780 +6,6 % +3,1 % Πληθυσμός κατά τόπο γέννησης
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΛΛΗΣ ΧΩΡΑΣ 291.105 36.715 +7,3 % -2,7 % Πληθυσμός κατά ιθαγένεια
Άγαμοι 133.139 +8,3 % Έγγαμοι 154.255 -1,0 % Σύμφ.συμβίωσης 1.806 +2.050,0 % Σε διάσταση 3.611 +64,4 % Διαζευγμένοι 15.117 +51,9 % Χήροι 19.892 +10,2 % Nόμιμη οικογενειακή κατάσταση
Σύνολο 127.224 1 άτομο 36.113 2 άτομα 35.643 3 άτομα 24.327 4 άτομα 21.691 5+ άτομα 9.450 Ιδιωτικά νοικοκυριά κατά μέγεθος

Πίνακας 1

Μόνιμος πληθυσμός κατά φύλο

Φύλο 2021 2011 Μεταβολή
Σύνολο 327.820 309.015 6,1
Άνδρες 164.669 155.865 5,6
Γυναίκες 163.151 153.150 6,5

Πίνακας 2

Μόνιμος πληθυσμός κατά ομάδες ηλικιών

Ομάδες ηλικιών 2021 2011 Μεταβολή
Σύνολο 327.820 309.015 6,1
0-9 32.947 33.615 -2,0
10-19 35.383 32.615 8,5
20-29 33.502 41.609 -19,5
30-39 44.867 51.138 -12,3
40-49 52.110 44.714 16,5
50-59 45.318 36.993 22,5
60-69 36.870 32.496 13,5
70-79 29.245 22.485 30,1
80+ 17.578 13.350 31,7

Πίνακας 2α

Μόνιμος πληθυσμός κατά ομάδες ηλικιών (άντρες)

Ομάδες ηλικιών 2021 2011 Μεταβολή
Σύνολο 164.669 155.865 5,6
0-9 17.071 17.136 -0,4
10-19 18.468 16.866 9,5
20-29 17.777 21.966 -19,1
30-39 22.185 25.946 -14,5
40-49 26.471 22.439 18,0
50-59 22.463 18.404 22,1
60-69 18.173 16.429 10,6
70-79 14.353 10.858 32,2
80+ 7.708 5.821 32,4

Πίνακας 2β

Μόνιμος πληθυσμός κατά ομάδες ηλικιών (γυναίκες)

Ομάδες ηλικιών 2021 2011 Μεταβολή
Σύνολο 163.151 153.150 6,5
0-9 15.876 16.479 -3,7
10-19 16.915 15.749 7,4
20-29 15.725 19.643 -19,9
30-39 22.682 25.192 -10,0
40-49 25.639 22.275 15,1
50-59 22.855 18.589 22,9
60-69 18.697 16.067 16,4
70-79 14.892 11.627 28,1
80+ 9.870 7.529 31,1

Πίνακας 3

Μόνιμος πληθυσμός κατά νόμιμη οικογενειακή κατάσταση

Νόμιμη οικογενειακή κατάσταση 2021 2011 Μεταβολή
Σύνολο 327.820 309.015 6,1
Άγαμοι 133.139 122.955 8,3
Έγγαμοι 154.255 155.775 -1,0
Με σύμφωνο συμβίωσης 1.806 84 2.050,0
Σε διάσταση 3.611 2.196 64,4
Διαζευγμένοι 15.117 9.950 51,9
Χήροι 19.892 18.055 10,2

Πίνακας 4

Μόνιμος πληθυσμός κατά τόπο γέννησης

Τόπος γέννησης 2021 2011 Μεταβολή
Σύνολο 327.820 309.015 6,1
Ελλάδα 283.040 265.594 6,6
Άλλη χώρα 44.780 43.421 3,1

Πίνακας 5

Μόνιμος πληθυσμός κατά ιθαγένεια

Ιθαγένεια 2021 2011 Μεταβολή
Σύνολο 327.820 309.015 6,1
Ελληνική 291.105 271.269 7,3
Χωρών ΕΕ εκτός Ελλάδας 6.898 9.682 -28,8
Χωρών Ευρώπης εκτός ΕΕ 25.291 24.077 5,0
Χωρών Αφρικής 703 636 10,5
Χωρών Καραϊβικής, Νότιας ή Κεντρικής Αμερικής 155 114 36,0
Χωρών Βόρειας Αμερικής 418 470 -11,1
Χωρών Ασίας 2.743 2.418 13,4
Χωρών Ωκεανίας 164 173 -5,2
Αλλοδαποί χωρίς δηλωθείσα ιθαγένεια 187 49 281,6
Χωρίς ιθαγένεια ή Αδιευκρίνιστη ιθαγένεια 156 127 22,8

Πίνακας 5A

Μόνιμος πληθυσμός κατά ιθαγένεια

Ιθαγένεια 2021 2011 Μεταβολή
Σύνολο 327.820 309.015 6,1
Ελληνική 291.105 271.269 7,3
Άλλης χώρας 36.715 37.746 -2,7

Πίνακας 6

Ιδιωτικά νοικοκυριά κατά μέγεθος νοικοκυριού

Μέγεθος νοικοκυριού 2021 2011 Μεταβολή
Σύνολο 127.224 116.635 9,1
1 άτομο 36.113 28.896 25,0
2 άτομα 35.643 34.521 3,3
3 άτομα 24.327 23.481 3,6
4 άτομα 21.691 21.059 3,0
5+ άτομα 9.450 8.678 8,9