204.532 ΜΟΝΙΜΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ -1,6%
ΑΝΔΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ 101.125 103.407 49,4 % 50,6 %
Άνδρες κατά ομάδες ηλικιών 2021 2011 +8,9 % +3,4 % +21,1 % +6,6 % +1,2 % -18,1 % -20,4 % +1,5 % -8,0 %
Γυναίκες κατά ομάδες ηλικιών 2021 2011 +9,3 % -9,5 % +22,4 % +11,4 % +0,0 % -12,2 % -25,5 % -1,9 % -9,2 %
ΕΛΛΑΔΑ ΑΛΛΗ ΧΩΡΑ 176.512 28.020 -2,1 % +1,5 % Πληθυσμός κατά τόπο γέννησης
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΛΛΗΣ ΧΩΡΑΣ 183.155 21.377 -0,5 % -10,2 % Πληθυσμός κατά ιθαγένεια
Άγαμοι 78.246 +2,0 % Έγγαμοι 95.783 -9,8 % Σύμφ.συμβίωσης 1.375 +1.952,2 % Σε διάσταση 2.503 +70,7 % Διαζευγμένοι 11.033 +55,6 % Χήροι 15.592 -4,5 % Nόμιμη οικογενειακή κατάσταση
Σύνολο 82.075 1 άτομο 24.250 2 άτομα 23.862 3 άτομα 15.647 4 άτομα 12.736 5+ άτομα 5.580 Ιδιωτικά νοικοκυριά κατά μέγεθος

Πίνακας 1

Μόνιμος πληθυσμός κατά φύλο

Φύλο 2021 2011 Μεταβολή
Σύνολο 204.532 207.855 -1,6
Άνδρες 101.125 102.400 -1,2
Γυναίκες 103.407 105.455 -1,9

Πίνακας 2

Μόνιμος πληθυσμός κατά ομάδες ηλικιών

Ομάδες ηλικιών 2021 2011 Μεταβολή
Σύνολο 204.532 207.855 -1,6
0-9 17.968 19.657 -8,6
10-19 19.994 20.026 -0,2
20-29 17.515 22.743 -23,0
30-39 25.314 29.832 -15,1
40-49 30.705 30.519 0,6
50-59 30.522 28.004 9,0
60-69 27.469 22.564 21,7
70-79 19.865 20.602 -3,6
80+ 15.180 13.908 9,1

Πίνακας 2α

Μόνιμος πληθυσμός κατά ομάδες ηλικιών (άντρες)

Ομάδες ηλικιών 2021 2011 Μεταβολή
Σύνολο 101.125 102.400 -1,2
0-9 9.319 10.132 -8,0
10-19 10.377 10.225 1,5
20-29 8.866 11.132 -20,4
30-39 12.238 14.942 -18,1
40-49 15.450 15.260 1,2
50-59 15.085 14.151 6,6
60-69 13.768 11.369 21,1
70-79 9.774 9.453 3,4
80+ 6.248 5.736 8,9

Πίνακας 2β

Μόνιμος πληθυσμός κατά ομάδες ηλικιών (γυναίκες)

Ομάδες ηλικιών 2021 2011 Μεταβολή
Σύνολο 103.407 105.455 -1,9
0-9 8.649 9.525 -9,2
10-19 9.617 9.801 -1,9
20-29 8.649 11.611 -25,5
30-39 13.076 14.890 -12,2
40-49 15.255 15.259 0,0
50-59 15.437 13.853 11,4
60-69 13.701 11.195 22,4
70-79 10.091 11.149 -9,5
80+ 8.932 8.172 9,3

Πίνακας 3

Μόνιμος πληθυσμός κατά νόμιμη οικογενειακή κατάσταση

Νόμιμη οικογενειακή κατάσταση 2021 2011 Μεταβολή
Σύνολο 204.532 207.855 -1,6
Άγαμοι 78.246 76.680 2,0
Έγγαμοι 95.783 106.226 -9,8
Με σύμφωνο συμβίωσης 1.375 67 1.952,2
Σε διάσταση 2.503 1.466 70,7
Διαζευγμένοι 11.033 7.089 55,6
Χήροι 15.592 16.327 -4,5

Πίνακας 4

Μόνιμος πληθυσμός κατά τόπο γέννησης

Τόπος γέννησης 2021 2011 Μεταβολή
Σύνολο 204.532 207.855 -1,6
Ελλάδα 176.512 180.256 -2,1
Άλλη χώρα 28.020 27.599 1,5

Πίνακας 5

Μόνιμος πληθυσμός κατά ιθαγένεια

Ιθαγένεια 2021 2011 Μεταβολή
Σύνολο 204.532 207.855 -1,6
Ελληνική 183.155 184.042 -0,5
Χωρών ΕΕ εκτός Ελλάδας 3.107 3.809 -18,4
Χωρών Ευρώπης εκτός ΕΕ 16.779 18.471 -9,2
Χωρών Αφρικής 186 242 -23,1
Χωρών Καραϊβικής, Νότιας ή Κεντρικής Αμερικής 75 58 29,3
Χωρών Βόρειας Αμερικής 221 211 4,7
Χωρών Ασίας 814 791 2,9
Χωρών Ωκεανίας 70 103 -32,0
Αλλοδαποί χωρίς δηλωθείσα ιθαγένεια 51 76 -32,9
Χωρίς ιθαγένεια ή Αδιευκρίνιστη ιθαγένεια 74 52 42,3

Πίνακας 5A

Μόνιμος πληθυσμός κατά ιθαγένεια

Ιθαγένεια 2021 2011 Μεταβολή
Σύνολο 204.532 207.855 -1,6
Ελληνική 183.155 184.042 -0,5
Άλλης χώρας 21.377 23.813 -10,2

Πίνακας 6

Ιδιωτικά νοικοκυριά κατά μέγεθος νοικοκυριού

Μέγεθος νοικοκυριού 2021 2011 Μεταβολή
Σύνολο 82.075 80.707 1,7
1 άτομο 24.250 20.843 16,3
2 άτομα 23.862 24.521 -2,7
3 άτομα 15.647 15.741 -0,6
4 άτομα 12.736 13.700 -7,0
5+ άτομα 5.580 5.902 -5,5