194.943 ΜΟΝΙΜΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ -2,2%
ΑΝΔΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ 97.765 97.178 50,2 % 49,8 %
Άνδρες κατά ομάδες ηλικιών 2021 2011 +12,1 % +2,2 % +8,3 % +12,2 % +6,7 % -16,1 % -24,9 % +4,1 % -5,7 %
Γυναίκες κατά ομάδες ηλικιών 2021 2011 +12,5 % +0,3 % +3,2 % +15,2 % +1,9 % -14,0 % -23,5 % +0,1 % -10,7 %
ΕΛΛΑΔΑ ΑΛΛΗ ΧΩΡΑ 176.742 18.201 -3,3 % +10,2 % Πληθυσμός κατά τόπο γέννησης
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΛΛΗΣ ΧΩΡΑΣ 181.250 13.693 -3,0 % +11,0 % Πληθυσμός κατά ιθαγένεια
Άγαμοι 74.761 +1,1 % Έγγαμοι 92.322 -9,2 % Σύμφ.συμβίωσης 807 +3.262,5 % Σε διάσταση 1.699 +56,0 % Διαζευγμένοι 8.803 +64,5 % Χήροι 16.551 -3,5 % Nόμιμη οικογενειακή κατάσταση
Σύνολο 82.460 1 άτομο 27.920 2 άτομα 24.878 3 άτομα 14.081 4 άτομα 11.295 5+ άτομα 4.286 Ιδιωτικά νοικοκυριά κατά μέγεθος

Πίνακας 1

Μόνιμος πληθυσμός κατά φύλο

Φύλο 2021 2011 Μεταβολή
Σύνολο 194.943 199.231 -2,2
Άνδρες 97.765 99.984 -2,2
Γυναίκες 97.178 99.247 -2,1

Πίνακας 2

Μόνιμος πληθυσμός κατά ομάδες ηλικιών

Ομάδες ηλικιών 2021 2011 Μεταβολή
Σύνολο 194.943 199.231 -2,2
0-9 17.124 18.652 -8,2
10-19 19.701 19.274 2,2
20-29 20.375 26.919 -24,3
30-39 23.746 27.977 -15,1
40-49 27.472 26.337 4,3
50-59 26.395 23.217 13,7
60-69 23.614 22.349 5,7
70-79 20.457 20.214 1,2
80+ 16.059 14.292 12,4

Πίνακας 2α

Μόνιμος πληθυσμός κατά ομάδες ηλικιών (άντρες)

Ομάδες ηλικιών 2021 2011 Μεταβολή
Σύνολο 97.765 99.984 -2,2
0-9 8.887 9.424 -5,7
10-19 10.628 10.213 4,1
20-29 11.632 15.497 -24,9
30-39 12.078 14.402 -16,1
40-49 14.043 13.156 6,7
50-59 12.993 11.582 12,2
60-69 11.615 10.723 8,3
70-79 9.449 9.242 2,2
80+ 6.440 5.745 12,1

Πίνακας 2β

Μόνιμος πληθυσμός κατά ομάδες ηλικιών (γυναίκες)

Ομάδες ηλικιών 2021 2011 Μεταβολή
Σύνολο 97.178 99.247 -2,1
0-9 8.237 9.228 -10,7
10-19 9.073 9.061 0,1
20-29 8.743 11.422 -23,5
30-39 11.668 13.575 -14,0
40-49 13.429 13.181 1,9
50-59 13.402 11.635 15,2
60-69 11.999 11.626 3,2
70-79 11.008 10.972 0,3
80+ 9.619 8.547 12,5

Πίνακας 3

Μόνιμος πληθυσμός κατά νόμιμη οικογενειακή κατάσταση

Νόμιμη οικογενειακή κατάσταση 2021 2011 Μεταβολή
Σύνολο 194.943 199.231 -2,2
Άγαμοι 74.761 73.921 1,1
Έγγαμοι 92.322 101.686 -9,2
Με σύμφωνο συμβίωσης 807 24 3.262,5
Σε διάσταση 1.699 1.089 56,0
Διαζευγμένοι 8.803 5.351 64,5
Χήροι 16.551 17.160 -3,5

Πίνακας 4

Μόνιμος πληθυσμός κατά τόπο γέννησης

Τόπος γέννησης 2021 2011 Μεταβολή
Σύνολο 194.943 199.231 -2,2
Ελλάδα 176.742 182.716 -3,3
Άλλη χώρα 18.201 16.515 10,2

Πίνακας 5

Μόνιμος πληθυσμός κατά ιθαγένεια

Ιθαγένεια 2021 2011 Μεταβολή
Σύνολο 194.943 199.231 -2,2
Ελληνική 181.250 186.897 -3,0
Χωρών ΕΕ εκτός Ελλάδας 1.735 2.609 -33,5
Χωρών Ευρώπης εκτός ΕΕ 6.599 8.443 -21,8
Χωρών Αφρικής 1.228 138 789,9
Χωρών Καραϊβικής, Νότιας ή Κεντρικής Αμερικής 126 74 70,3
Χωρών Βόρειας Αμερικής 205 222 -7,7
Χωρών Ασίας 3.575 654 446,6
Χωρών Ωκεανίας 109 134 -18,7
Αλλοδαποί χωρίς δηλωθείσα ιθαγένεια 68 29 134,5
Χωρίς ιθαγένεια ή Αδιευκρίνιστη ιθαγένεια 48 31 54,8

Πίνακας 5A

Μόνιμος πληθυσμός κατά ιθαγένεια

Ιθαγένεια 2021 2011 Μεταβολή
Σύνολο 194.943 199.231 -2,2
Ελληνική 181.250 186.897 -3,0
Άλλης χώρας 13.693 12.334 11,0

Πίνακας 6

Ιδιωτικά νοικοκυριά κατά μέγεθος νοικοκυριού

Μέγεθος νοικοκυριού 2021 2011 Μεταβολή
Σύνολο 82.460 79.464 3,8
1 άτομο 27.920 23.008 21,3
2 άτομα 24.878 24.686 0,8
3 άτομα 14.081 14.797 -4,8
4 άτομα 11.295 12.308 -8,2
5+ άτομα 4.286 4.665 -8,1