3.814.064 ΜΟΝΙΜΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ -0,4%
ΑΝΔΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ 1.837.343 1.976.721 48,2 % 51,8 %
Άνδρες κατά ομάδες ηλικιών 2021 2011 +37,7 % +12,2 % +16,5 % +16,0 % +8,2 % -21,9 % -22,8 % +5,0 % -12,5 %
Γυναίκες κατά ομάδες ηλικιών 2021 2011 +31,2 % +9,4 % +21,9 % +10,3 % +2,7 % -22,6 % -22,3 % +4,6 % -12,9 %
ΕΛΛΑΔΑ ΑΛΛΗ ΧΩΡΑ 3.302.332 511.732 +0,7 % -7,0 % Πληθυσμός κατά τόπο γέννησης
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΛΛΗΣ ΧΩΡΑΣ 3.469.213 344.851 +1,4 % -15,0 % Πληθυσμός κατά ιθαγένεια
Άγαμοι 1.624.513 +3,9 % Έγγαμοι 1.634.748 -9,3 % Σύμφ.συμβίωσης 19.470 +2.793,0 % Σε διάσταση 50.972 +59,0 % Διαζευγμένοι 210.557 +33,4 % Χήροι 273.804 +0,5 % Nόμιμη οικογενειακή κατάσταση
Σύνολο 1.639.402 1 άτομο 570.487 2 άτομα 448.973 3 άτομα 305.943 4 άτομα 239.406 5+ άτομα 74.593 Ιδιωτικά νοικοκυριά κατά μέγεθος

Πίνακας 1

Μόνιμος πληθυσμός κατά φύλο

Φύλο 2021 2011 Μεταβολή
Σύνολο 3.814.064 3.828.434 -0,4
Άνδρες 1.837.343 1.845.663 -0,5
Γυναίκες 1.976.721 1.982.771 -0,3

Πίνακας 2

Μόνιμος πληθυσμός κατά ομάδες ηλικιών

Ομάδες ηλικιών 2021 2011 Μεταβολή
Σύνολο 3.814.064 3.828.434 -0,4
0-9 316.523 362.540 -12,7
10-19 370.725 353.737 4,8
20-29 387.480 500.210 -22,5
30-39 490.981 631.478 -22,2
40-49 618.150 586.803 5,3
50-59 571.930 506.249 13,0
60-69 468.453 392.349 19,4
70-79 344.200 311.221 10,6
80+ 245.622 183.847 33,6

Πίνακας 2α

Μόνιμος πληθυσμός κατά ομάδες ηλικιών (άντρες)

Ομάδες ηλικιών 2021 2011 Μεταβολή
Σύνολο 1.837.343 1.845.663 -0,5
0-9 162.196 185.316 -12,5
10-19 190.759 181.704 5,0
20-29 197.557 255.833 -22,8
30-39 247.881 317.576 -21,9
40-49 305.916 282.668 8,2
50-59 273.318 235.520 16,0
60-69 212.939 182.732 16,5
70-79 152.044 135.498 12,2
80+ 94.733 68.816 37,7

Πίνακας 2β

Μόνιμος πληθυσμός κατά ομάδες ηλικιών (γυναίκες)

Ομάδες ηλικιών 2021 2011 Μεταβολή
Σύνολο 1.976.721 1.982.771 -0,3
0-9 154.327 177.224 -12,9
10-19 179.966 172.033 4,6
20-29 189.923 244.377 -22,3
30-39 243.100 313.902 -22,6
40-49 312.234 304.135 2,7
50-59 298.612 270.729 10,3
60-69 255.514 209.617 21,9
70-79 192.156 175.723 9,4
80+ 150.889 115.031 31,2

Πίνακας 3

Μόνιμος πληθυσμός κατά νόμιμη οικογενειακή κατάσταση

Νόμιμη οικογενειακή κατάσταση 2021 2011 Μεταβολή
Σύνολο 3.814.064 3.828.434 -0,4
Άγαμοι 1.624.513 1.563.975 3,9
Έγγαμοι 1.634.748 1.801.508 -9,3
Με σύμφωνο συμβίωσης 19.470 673 2.793,0
Σε διάσταση 50.972 32.054 59,0
Διαζευγμένοι 210.557 157.893 33,4
Χήροι 273.804 272.331 0,5

Πίνακας 4

Μόνιμος πληθυσμός κατά τόπο γέννησης

Τόπος γέννησης 2021 2011 Μεταβολή
Σύνολο 3.814.064 3.828.434 -0,4
Ελλάδα 3.302.332 3.278.407 0,7
Άλλη χώρα 511.732 550.027 -7,0

Πίνακας 5

Μόνιμος πληθυσμός κατά ιθαγένεια

Ιθαγένεια 2021 2011 Μεταβολή
Σύνολο 3.814.064 3.828.434 -0,4
Ελληνική 3.469.213 3.422.603 1,4
Χωρών ΕΕ εκτός Ελλάδας 50.711 68.087 -25,5
Χωρών Ευρώπης εκτός ΕΕ 171.027 227.506 -24,8
Χωρών Αφρικής 23.515 18.684 25,9
Χωρών Καραϊβικής, Νότιας ή Κεντρικής Αμερικής 2.147 1.594 34,7
Χωρών Βόρειας Αμερικής 2.642 3.636 -27,3
Χωρών Ασίας 90.354 82.815 9,1
Χωρών Ωκεανίας 509 805 -36,8
Αλλοδαποί χωρίς δηλωθείσα ιθαγένεια 2.113 434 386,9
Χωρίς ιθαγένεια ή Αδιευκρίνιστη ιθαγένεια 1.833 2.270 -19,3

Πίνακας 5A

Μόνιμος πληθυσμός κατά ιθαγένεια

Ιθαγένεια 2021 2011 Μεταβολή
Σύνολο 3.814.064 3.828.434 -0,4
Ελληνική 3.469.213 3.422.603 1,4
Άλλης χώρας 344.851 405.831 -15,0

Πίνακας 6

Ιδιωτικά νοικοκυριά κατά μέγεθος νοικοκυριού

Μέγεθος νοικοκυριού 2021 2011 Μεταβολή
Σύνολο 1.639.402 1.512.097 8,4
1 άτομο 570.487 416.608 36,9
2 άτομα 448.973 431.634 4,0
3 άτομα 305.943 313.091 -2,3
4 άτομα 239.406 267.984 -10,7
5+ άτομα 74.593 82.780 -9,9