688.255 ΜΟΝΙΜΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ -6,1%
ΑΝΔΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ 338.586 349.669 49,2 % 50,8 %
Άνδρες κατά ομάδες ηλικιών 2021 2011 +34,6 % -7,4 % +9,8 % +3,8 % -2,5 % -27,3 % -20,1 % -3,6 % -20,2 %
Γυναίκες κατά ομάδες ηλικιών 2021 2011 +35,3 % -10,9 % +8,8 % +6,6 % -2,2 % -26,3 % -22,0 % -2,9 % -22,3 %
ΕΛΛΑΔΑ ΑΛΛΗ ΧΩΡΑ 641.147 47.108 -5,4 % -14,8 % Πληθυσμός κατά τόπο γέννησης
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΛΛΗΣ ΧΩΡΑΣ 655.319 32.936 -4,8 % -26,1 % Πληθυσμός κατά ιθαγένεια
Άγαμοι 261.797 -3,2 % Έγγαμοι 332.207 -13,4 % Σύμφ.συμβίωσης 1.757 +1.589,4 % Σε διάσταση 5.503 +78,9 % Διαζευγμένοι 25.013 +65,9 % Χήροι 61.978 +2,8 % Nόμιμη οικογενειακή κατάσταση
Σύνολο 272.409 1 άτομο 80.249 2 άτομα 80.531 3 άτομα 49.059 4 άτομα 40.852 5+ άτομα 21.718 Ιδιωτικά νοικοκυριά κατά μέγεθος

Πίνακας 1

Μόνιμος πληθυσμός κατά φύλο

Φύλο 2021 2011 Μεταβολή
Σύνολο 688.255 732.762 -6,1
Άνδρες 338.586 362.194 -6,5
Γυναίκες 349.669 370.568 -5,6

Πίνακας 2

Μόνιμος πληθυσμός κατά ομάδες ηλικιών

Ομάδες ηλικιών 2021 2011 Μεταβολή
Σύνολο 688.255 732.762 -6,1
0-9 56.518 71.731 -21,2
10-19 72.292 74.730 -3,3
20-29 65.044 82.355 -21,0
30-39 74.564 101.907 -26,8
40-49 99.723 102.144 -2,4
50-59 99.482 94.582 5,2
60-69 90.598 82.908 9,3
70-79 72.118 79.513 -9,3
80+ 57.916 42.892 35,0

Πίνακας 2α

Μόνιμος πληθυσμός κατά ομάδες ηλικιών (άντρες)

Ομάδες ηλικιών 2021 2011 Μεταβολή
Σύνολο 338.586 362.194 -6,5
0-9 29.219 36.599 -20,2
10-19 37.054 38.436 -3,6
20-29 33.874 42.408 -20,1
30-39 37.696 51.866 -27,3
40-49 50.113 51.403 -2,5
50-59 49.261 47.454 3,8
60-69 44.383 40.422 9,8
70-79 33.436 36.106 -7,4
80+ 23.550 17.500 34,6

Πίνακας 2β

Μόνιμος πληθυσμός κατά ομάδες ηλικιών (γυναίκες)

Ομάδες ηλικιών 2021 2011 Μεταβολή
Σύνολο 349.669 370.568 -5,6
0-9 27.299 35.132 -22,3
10-19 35.238 36.294 -2,9
20-29 31.170 39.947 -22,0
30-39 36.868 50.041 -26,3
40-49 49.610 50.741 -2,2
50-59 50.221 47.128 6,6
60-69 46.215 42.486 8,8
70-79 38.682 43.407 -10,9
80+ 34.366 25.392 35,3

Πίνακας 3

Μόνιμος πληθυσμός κατά νόμιμη οικογενειακή κατάσταση

Νόμιμη οικογενειακή κατάσταση 2021 2011 Μεταβολή
Σύνολο 688.255 732.762 -6,1
Άγαμοι 261.797 270.507 -3,2
Έγγαμοι 332.207 383.692 -13,4
Με σύμφωνο συμβίωσης 1.757 104 1.589,4
Σε διάσταση 5.503 3.076 78,9
Διαζευγμένοι 25.013 15.076 65,9
Χήροι 61.978 60.307 2,8

Πίνακας 4

Μόνιμος πληθυσμός κατά τόπο γέννησης

Τόπος γέννησης 2021 2011 Μεταβολή
Σύνολο 688.255 732.762 -6,1
Ελλάδα 641.147 677.463 -5,4
Άλλη χώρα 47.108 55.299 -14,8

Πίνακας 5

Μόνιμος πληθυσμός κατά ιθαγένεια

Ιθαγένεια 2021 2011 Μεταβολή
Σύνολο 688.255 732.762 -6,1
Ελληνική 655.319 688.187 -4,8
Χωρών ΕΕ εκτός Ελλάδας 4.114 7.901 -47,9
Χωρών Ευρώπης εκτός ΕΕ 24.723 34.300 -27,9
Χωρών Αφρικής 904 312 189,7
Χωρών Καραϊβικής, Νότιας ή Κεντρικής Αμερικής 92 84 9,5
Χωρών Βόρειας Αμερικής 178 189 -5,8
Χωρών Ασίας 2.690 1.529 75,9
Χωρών Ωκεανίας 37 36 2,8
Αλλοδαποί χωρίς δηλωθείσα ιθαγένεια 55 82 -32,9
Χωρίς ιθαγένεια ή Αδιευκρίνιστη ιθαγένεια 143 142 0,7

Πίνακας 5A

Μόνιμος πληθυσμός κατά ιθαγένεια

Ιθαγένεια 2021 2011 Μεταβολή
Σύνολο 688.255 732.762 -6,1
Ελληνική 655.319 688.187 -4,8
Άλλης χώρας 32.936 44.575 -26,1

Πίνακας 6

Ιδιωτικά νοικοκυριά κατά μέγεθος νοικοκυριού

Μέγεθος νοικοκυριού 2021 2011 Μεταβολή
Σύνολο 272.409 264.552 3,0
1 άτομο 80.249 58.981 36,1
2 άτομα 80.531 79.725 1,0
3 άτομα 49.059 51.698 -5,1
4 άτομα 40.852 47.328 -13,7
5+ άτομα 21.718 26.820 -19,0